Advies Raad van Ouderen over Dialoognota Ouder worden 2020-2040 Perspectief van ouderen

De Raad van Ouderen heeft een advies gegeven over de Dialoognota Ouder Worden en zich ten eerste de vraag gesteld of het perspectief van ouderen in voldoende mate aan bod komt.
De Raad heeft geconstateerd dat de discussie vooral gaat over de (bestaande) beleidssystemen en bijbehorende financiële kaders en aanzienlijk minder over de behoeften en wensen van de ouderen, hun naasten en de professionals die voor hen zorgen.

Eigen regie
De Raad adviseert om ouderen de eigen regie te geven over de inrichting van hun leven. Dit betekent dat ouderen op macroniveau een gelijkwaardige positie krijgen in de aansturing van het zorgsysteem en op democratische manier kunnen participeren. Uiteraard beperkt het streven naar eigen regie zich niet tot de zorg maar omvat alle terreinen van het leven. Voorts dient de individuele oudere met zijn naasten ook op microniveau de regie te kunnen voeren over de zorg- en dienstverlening.

Samenhang
In het verlengde hiervan vraagt de Raad om persoonsgerichte en geïntegreerde zorg aan ouderen te verlenen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de samenhang in het zorgstelsel te borgen en de afstemming tussen de verschillende subsystemen in zorg en welzijn goed te regelen. Voorts dient de preventieve zorg voor ouderen te worden versterkt.

Diversiteit
Binnen de categorie ouderen is sprake van een enorme diversiteit. De Raad vraagt aandacht voor de ouderen in een kwetsbare situatie, onder wie migrantenouderen. Deze groepen verdienen extra bescherming via passende maatregelen.

Prioriteiten
De Raad brengt in het verlengde van de discussie over het stelsel van welzijn en zorg nogmaals enkele inhoudelijke prioriteiten uit het advies Langer thuis in een passende woning met goede zorg onder uw aandacht. Het gaat om wonen, woonzorgcomplexen en verpleeghuiszorg.

Lees meer in de  Brief aan de Minister – Raad van Ouderen – Reactie Dialoognota Ouderen 20-40   en de  Dialoognota ouder worden 2020-2040 VWS Februari 2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.