Het verslag van de consultatieronde met 350 reacties op de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040

Ruim 350 zorgverleners, zorgmedewerkers, belangenorganisaties, burger(organisaties), wetenschappers en overheidsorganisaties hebben schriftelijk gereageerd op de Discussienota.

Deze reacties zijn geanalyseerd tezamen met de inbreng uit de werkconferentie “Zorg voor de toekomst” van 26 januari, de bijeenkomst met ervaringsdeskundigen van 10 februari en de gesprekken met verschillende belanghebbenden.

Gezien de demissionaire status van het kabinet, is het kabinet van oordeel dat het nu niet het moment is om een visie neer te leggen en beleidskeuzes te maken voor de toekomstbestendigheid van de zorg. Het is aan het volgende kabinet om daarmee aan de slag te gaan.

Wel is op basis van de analyse van alle reacties een feitelijk verslag gemaakt dat op hoofdlijnen beschrijft hoe tegen de voorgestelde beleidsopties uit de Discussienota “Zorg voor de Toekomst” wordt aangekeken, op welke punten er consensus bestaat en waar juist niet, en wat er nog werd gemist in de Discussienota.

Alle reacties worden per thema toegankelijk gemaakt voor (de formateurs van) een volgend kabinet. Het is aan een volgend kabinet om in samenspraak met alle betrokkenen verder te werken aan een gezonde toekomst. In de tussentijd worden de reacties ook gedeeld met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers binnen het ministerie.
Het verslag van de consultatie van de Discussienota “Zorg voor de toekomst”, is op 19 maart 2021 aan de Tweede Kamer is verzonden.

Lees meer in het verslag Verslag van de consultatie van de Discussienota Zorg voor de toekomst – 19 maart 2021 en de Dialoognota ouder worden 2020-2040 VWS Februari 2021
Meer info over beleid voor ouderen en mensen met dementie vindt u ook op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wet-en-regelgeving-en-beleid/beleid

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.