Belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers vindt plaats door een aantal organisaties. De belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers worden behartigd door organisaties die er voor iedereen zijn maar ook door specifieke organisaties. U kiest regelmatig uw belangenbehartiger bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook zijn er ouderenorganisaties of ouderenbonden. Participatie en medezeggenschap is – of behoort zo te zijn volgens de wet – geregeld bij de instellingen die welzijn en zorg bieden. Er zijn ook belangenorganisaties die voor iedereen (dus ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers) actief zijn maar ook meer specifieke belangenorganisaties. Ook praten ouderen zelf mee over het beleid i.p.v. dat er over hen wordt gesproken bijv. de Denktank60-plus en de Ouderendelegatie Friesland Groningen van de Raad van Ouderen.

Participatie, medezeggenschap en cliëntenraden
Participatie, meedoen bij zaken die belangrijk voor cliënten zijn, kan gaan over individuele zaken, zoals het maken van afspraken en het opstellen van het hulpverleningsplan of (zorg)leefplan, maar bijvoorbeeld ook over zaken die een groep cliënten raken, zoals het opstellen van huisregels of een klachtenregeling. En dan zijn er ook nog zaken die buiten de instelling geregeld worden waar cliënten invloed op kunnen hebben, zoals het beleid dat de gemeente of het rijk.

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Meer informatie in  WMCZ in het kort   en op de website https://loc.nl .

Adviesraden sociaal domein
In de gemeenten zijn adviesraden sociaal domein. Ook met andere namen zoals WMO-raad. De Adviesraad Sociaal Domein geeft– als onafhankelijk adviesorgaan – gevraagd en ongevraagd adviezen aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders in uw gemeente.

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein gaf in de ADVIES WIJZER nr. 8 – 2018 informatie over Samen dementievriendelijk Lees meer in  Advieswijzer dementievriendelijk Koepel Adviesraden Sociaal Domein 2018  en op  www.koepeladviesradensociaaldomein.nl .

Zorgbelang Groningen
Zorgbelang Groningen wil voor alle Groningers toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg en ondersteuning die aansluit bij hun wensen, behoeften, ervaringen.

Zodat zij – ook met een chronische ziekte of beperking – kunnen blijven meedoen in de samenleving en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven houden. Als belangenbehartiger werkt Zorgbelang vóór patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers, maar vooral mét hen. Want: goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je volgens Zorgbelang alleen samen met de mensen om wie het gaat. Meer info op https://www.zorgbelang-groningen.nl

Platform Hattinga Verschure in de provincie Groningen
Stichting Platform Hattinga Verschure is er voor de collectieve belangenbehartiging van de (ex)-mantelzorgers in de provincie Groningen.

Zij hebben onder meer het Mantelzorg manifest uitgebracht voor een goed gemeentelijk mantelzorgbeleid. Lees meer op de website http://www.sphv.nl en in hun Manifest voor gemeentelijk mantelzorgbeleid phv 2014

 

zaVIE – Zorg en aandacht voor iedereen
Stichting zaVie is dé belangenbehartiger voor én van alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben in de provincie Groningen.

Zij werken aan een betere maatschappelijke positie en kwaliteit van leven voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken, senioren en hun naasten/mantelzorgers. Meer informatie op https://zavie.nl/

Platform Pouwer

De stem van ouderen centraal stellen, dat is wat Platform Pouwer doet. Platform Pouwer is de plek waar activiteiten rond ouderenparticipatie in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel samen komen. Ouderen bedenken plannen en geven invulling aan hun toekomst samen met professionals.
Zo organiseren zij regiotafels, ouderendelegatie-bijeenkomsten, webinars, en nog veel meer. Meer info op https://www.platformpouwer.nl

Groningen Plus
Groningen Plus is een organisatie van actieve plussers in stad en provincie Groningen. Onder plussers verstaan zij geëngageerde ouderen; mensen bepalen zelf of zij daarbij willen horen. De ouderen zelf blijven hun rol in de samenleving spelen vanuit hun eigen positie, met hun kennis, ervaring en energie.

Groningen Plus wil een beweging onder ouderen in gang zetten om het heft in eigen hand te houden. Zij dragen zelf bij aan de leefbaarheid van de samenleving
Samen sta je sterker. Groningen Plus investeert in het vormen en onderhouden van een netwerk tussen plussers, hun organisaties en burgerinitiatieven. Groningen Plus biedt de website en Seniorenkrant Groningen aan als digitaal platform voor andere initiatieven en netwerken.

NewSkool OldSkool is een project van Stichting Groningen Plus en de school Leon van Gelder in samenwerking met Grand Theatre. Jongeren van het voortgezet onderwijs en Groninger plussers hebben onderzocht wat ze met elkaar gemeen hebben en verwerkten de uitkomsten daarvan in een presentatie. Groningen Plus heeft een nieuw boekje laten maken, met tientallen foto’s van
Wil Veldkamp. Meer info op https://www.groningenplus.net/ of lees het boekje Newskool – Een ontdekkingsreis voor jong en oud

Vlaiger – Stichting Senioren in woord en beeld

De doelstelling is om via drie digitale kanalen een breed scala aan nieuws te brengen dat relevant is voor ouderen. Dat wil zeggen wetenswaardigheden op het gebied van sociaal-culturele activiteiten, woningaanbod, verkeersproblematiek, gezondheidsvoorzieningen etc. Daarmee willen zij de steeds groter wordende groep ouderen in onze samenleving een stem geven en voor hen spreekbuis zijn.
Regelmatig vindt u hier korte berichten die interessant kunnen zijn voor 50 plussers. Meer info op https://www.vlaiger.nl

Gespreksgroep – Ouder worden in een wijk met wijkvernieuwing
Ouderen gaan ook zelf aan de slag. Een voorbeeld is het initiatief van de werkgroep pastoraat van “Kerk in Stad” in de gemeente Groningen waar een ouderengespreksgroep in de wijkvernieuwingswijk Beijum aan de slag is gegaan. Ouderen krijgen te maken met pensioen, ziek worden, tijdsbesteding en vragen van “hoor ik er nog bij”. Lees meer in Ouderengespeksgroep Groningen Beijum januari 2019

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. Zij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

Op basis van de ervaringen van mensen zorgen zij ervoor dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen en ZorgkaartNederland.nl (lees meer op https://www.zorgkaartnederland.nl/ ) informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg. Lees meer op https://www.patientenfederatie.nl/

Ieder(in)
Ider(in) is een landelijke belangenorganisatie; een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ieder(in) beoogt dat zij overal de kans krijgen om naar vermogen mee te doen. Lees meer op https://iederin.nl/

ANBO
ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland.
Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan.

Namens hun achterban maken zij zich in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal bij gemeenten. Lees meer op https://www.anbo.nl

 

KBO-PCOB
KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Zij maken zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. In de Provincie Groningen zijn lokale afdelingen. Lees meer op https://www.pcob.nl/

Manifest Waardig Ouder Worden
Het manifest Waardig ouder worden is een initiatief van Omroep MAX, ChristenUnie en ouderenorganisatie KBO-PCOB. De initiatiefnemers geloven in een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats innemen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen.
Om die samenleving dichterbij te brengen, willen de initiatiefnemers met het manifest Waardig ouder worden komen tot een maatschappelijk en politiek Zilveren Pact.
Lees meer op http://www.waardigouderworden.nl/ en in het Manifest waardig ouder worden – maart 2019

Denktank60+Noord
Het doel van Denktank60+Noord is een beweging onder ouderen op gang te brengen om de regie van ouderen terug te nemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in het Noorden van Nederland. Denktank60+Noord is opgericht in 2009 en is actief in Noord Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Zij zijn niet tevreden over wat de verzorgingsstaat en de markt de ouderen aan wonen, welzijn en zorg heeft gebracht. Vitale ouderen voelen zich meester over hun leven en hun leefwereld. Dat is bij kwetsbare ouderen veel minder het geval. Bureaucratie met haar honderden regels staat centraal, niet de mens. Veel ouderen voelen zich afhankelijk van overheid en instellingen. Democratische controle over wat overheid en instellingen doen is afwezig. Vergrijzing en crisis maken wonen, welzijn en zorg onbetaalbaar. Al met al loopt het welbevinden van ouderen gevaar. Lees meer op http://www.denktank60plusnoord.nl/

Cursus 80 in 30 Ouderen bereiden zich voor op de toekomst
De maatschappij verandert, wij mensen veranderen ook. Wij willen anders ouder worden dan de generaties voor ons. Een zoektocht naar nieuwe vormen van ouder worden, van solidariteit, van omzien naar elkaar met behoud van individuele vrijheid.
Ouderen gaan goed toegerust op weg naar 2030
Durft u er uw hand voor in het vuur te steken dat wonen, zorg en welzijn voor ouderen zal blijven bestaan zoals het nu is? En denkt u van een rustige oude dag te kunnen gaan genieten? Reken er maar niet op! Er zijn steeds meer geluiden en maatregelen die de kant opgaan van zelf zoveel mogelijk zaken regelen. Onder de aanstormende generatie ouderen bestaat steeds meer tegenzin om de laatste levensdagen in een verpleegtehuis te slijten. Wat gaat er verder spelen richting 2030? Stilzitten is geen oplossing, vandaar deze cursus 80in30: Ouderen gaan goed toegerust op weg naar 2030. De cursus roept op om samen en lokaal in actie te komen.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
U voelt zich sociaal betrokken en wilt maatschappelijk actief blijven. U vindt dat ouderen de regie moeten kunnen voeren over hun leefomgeving en hun eigen leven. Bent u een actieve 60+ er en heeft u goede ideeën? Dan is de cursus 80 in 30 iets voor u. 80 in 30 is bestemd voor mensen die 80 jaar worden in 2030 en die daar graag iets meer over willen weten. De cursus is voor mensen die nadenken over wonen, welzijn en zorg nu en in de toekomst en hier ideeën over hebben. Hoe kun je iets betekenen voor jezelf en anderen in je omgeving? Lees meer in de flyer Flyer cursus 80 in 30 ouderen gaan goed toegerust op weg naar 2030
Meer informatie op http://www.denktank60plusnoord.nl/index.php/projecten/80-in-30

Anders Oud 2030
Anders Oud 2030 wil bijdragen aan de zorg voor en het welzijn van ouderen in de vier noordelijke provincies (Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel). Dat kunnen we niet zonder de ouderen zelf: de zorg is immers voor u, op dit moment of in de toekomst.
Anders Oud 2030 organiseert en begeleidt per jaar verschillende bijeenkomsten voor ouderen. Dit zijn dé gelegenheden om uw stem te laten horen, en uw ervaringen, wensen en behoeften rondom het ouder worden te delen. Lees meer op https://www.andersoud2030.nl/ouderen

Regiotafels
In Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel zijn er per provincie drie regiotafels per jaar. Elke regiotafel heeft een thema dat wordt ingebracht door de ouderen zelf en betreft onderwerpen die hen bezighouden en waar ze in het dagelijkse leven zelf mee te maken hebben. Voorbeelden van deze thema’s zijn eenzaamheid, zingeving, medicijngebruik, veranderingen in de zorg en technologie. In groepsverband bespreken we samen met ouderen, professionals en andere geïnteresseerden of betrokken partijen wat dit thema voor hen betekent. Op deze manier vinden we samen oplossingen en kansen om zorg en welzijn te verbeteren.

Raad van Ouderen – Ouderendelegatie Friesland/Groningen
De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg. De raad bestaat uit ouderen die actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken. Voor Friesland en Groningen maakt de Ouderendelegatie Friesland Groningen deel uit van deze Raad van Ouderen. Op 31 januari 2019 heeft de raad zijn eerste advies gestuurd naar de minister en Tweede Kamer die vervolgens door de minister naar de Tweede Kamer is verzonden. Dit advies gaat over de publiekscampagne over de waarde van ouder worden die de overheid wil gaan houden.

Praten mét ouderen, niet óver ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht De vraag van de minister aan de Raad van Ouderen was als volgt: ‘Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op hun kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?’
De Raad van Ouderen geeft in het advies een aantal adviespunten en overwegingen. In het advies zijn ook de 10 belangrijke aandachtspunten, waaraan de Raad van Ouderen werkt. Deze aandachtspunten zijn breder dan alleen voor de adviesvraag van de campagne Herwaardering van ouderen. Lees meer in Advies Raad van Ouderen over campagne herwaardering ouderen 31 januari 2019

Ouderennetwerk
Via het Ouderennetwerk is er de mogelijkheid om mee te denken en te praten over uw toekomst. U kunt op verschillende manieren participeren in het netwerk zoals in thema- of focusgroepen meedenken en meepraten over specifieke thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn wonen, mobiliteit, zorg, technologie, onderwijs, zingeving, voeding en medicatie. U kunt hierbij zelf aangeven voor welke thema’s u uitgenodigd wilt worden. Deelname aan de netwerkdag.
Netwerkdag
Eenmaal per jaar organiseren is er een netwerkdag. Hiervoor worden betrokken ouderen en organisaties uit alle vier de provincies uitgenodigd. Hier worden interessante lezingen gehouden, workshops over nieuwe ontwikkelingen gegeven en regionale voorbeelden in het zonnetje gezet. Hoor meer hoe ouderen een bijdrage kunnen geven op https://youtu.be/kHN2N5paetE 

Het woord is aan de ouderen – Verhalen voor een bestendige levensloop
Inzicht krijgen in wat ouderen nodig hebben, door die ouderen zelf aan het woord te laten over hun leven. Dat is het doel van ‘Het woord is aan ouderen’, waarbij ouderen uit verschillende delen van het land gevraagd zijn om te vertellen over wat ze nodig hebben. Ouderen worden vaak wel uitgenodigd om aan tafel mee te praten over het beleid van een organisatie, maar dan praat je
vanuit een organisatiestructuur, met bijbehorend systeemdenken en wetten en regels. Door ouderen zelf te laten praten en denken vanuit hun gewone leven, komen we veel meer te weten over hun wensen en behoeftes.

Het project ‘Het woord is aan ouderen’ is een initiatief van de drie ouderennetwerkorganisaties ZIF, NUZO en GENERO en werd gefinancierd door
ZonMW. Ruim 75 ouderen vertelden hun verhaal.
Dat gebeurde in samenwerking met diverse kunstenaars: verhalenvertelster Anne van Delft, Saskia van Ree en journaliste en documentairemaakster Anne Peetoom. Laatstgenoemde begeleidde haar oud studenten Anneloes Prins
(journaliste) en Wouter Hoogland (documentairemaker) bij het optekenen en filmen van de verhalen. Striptekenaar Maaike Hartjes heeft de eindsessie en conclusies in cartoons opgetekend.
Het woord is aan ouderen is een samenvatting van een vernieuwend en boeiend project waarin de narratieve methode is gebruikt. Het was een samenwerking met 75 ouderen
en werd begeleid door diverse mensen met een kunstzinnige achtergrond. Lees meer in Het woord is aan de ouderen – Verhalen voor een bestendige levensloop
De vier verhalenvertelbijeenkomsten met ouderen zijn journalistiek vastgelegd via scrollies, gefilmd en getekend.
De volledige weergave daarvan is digitaal terug te vinden op de websites van de drie netwerkorganisaties ZIF https://www.zorginnovatieforum.nl/ , GENERO en NUZO en op https://ouderenaanhetwoord.wordpress.com/

Ouderenparticipatie verhoogt de kwaliteit van het onderwijs
Levenservaringen van ouderen kan een belangrijke aanvulling zijn op de lesstof op scholen. Studenten helpen bij de voorbereiding op hun beroepscarrière, daarvoor zetten de leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum zich al jaren in.

Hiermee brengen ze ouderenparticipatie onder de aandacht bij onderwijsinstellingen in hun regio. Ook aan de slag met ouderenparticipatie in onderwijs? Het nieuwe schooljaar is een goede mogelijkheid om nieuwe lesmethoden te proberen of meer verdieping in bestaande methoden aan te brengen. Lees meer op https://www.beteroud.nl of in de Folder Ouderenparticipatie in het onderwijs GENERO . GENERO – het Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland. In Noord-Nederland is Denktank60plus hier actief in; zie ook hun website http://www.denktank60plusnoord.nl/

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Van de migranten die in Nederland wonen, waren er in 2005 ruim 210.000 55-plus. In 2015, zal dit aantal gegroeid zijn tot 360.000 personen. Deze groep ouderen is zeer divers en verkeert voor een belangrijk deel nog in een emancipatiefase. Om deze groeiende groep uit hun eigen kring te halen en midden in de maatschappij te zetten, vindt NOOM belangrijk dat ze ten volle meedoet aan alles wat de samenleving te bieden heeft. Daarvoor is het goed om de rijkdom aan kennis en expertise van de oudere migranten samen te brengen.

De missie van het NOOM is:
Het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten
én het bevorderen van het welzijn van oudere migranten.

Zij realiseren deze missie door:
Pleitbezorging en belangenbehartiging
Voorlichting
Lotgenotencontact
Uitwisseling van kennis, expertise en good practices
Lees meer op http://www.netwerknoom.nl/

Programma Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert is een vijfjarig (verander)programma (gestart in 2014) dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van zeven patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties: penvoerder Ieder(in), MIND, KBO-PCOB, NOOM, LFB, KansPlus en Zorgbelang Nederland. Daarnaast werkt het programma veel samen met regionale en lokale partners. Zorg Verandert is een netwerkorganisatie van vrijwilligers en zelfstandige professionals. Meer informatie op https://www.zorgverandert.nl .

MantelzorgNL  
MantelzorgNL is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste (voor 1 januari 2018 was dat Mezzo)

U kunt lid worden en blijft dan regelmatig op de hoogte. Mezzo ondersteunt en adviseert ook professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers. Meer informatie op https://mantelzorg.nl 

Mantelzorgelijk
Mantelzorgelijk wil bereiken dat mantelzorg in de Nederlandse samenleving breed geaccepteerd, gewaardeerd én ondersteund wordt.

Mantelzorgers vinden steun bij elkaar, in hun naaste omgeving (privé en werk) en moeten door een hulpvaardige overheid snel en actief worden geholpen in hun belangrijke taak. Meer informatie op https://mantelzorgelijk.nl .

 

Hersenstichting
Eén op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen vormen een enorme belasting: voor patiënten, hun omgeving en de maatschappij. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan nog geen behandelingen die de aandoening vertragen of stoppen. Mensen met een aandoening moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen ervan. In de omgeving is er vaak onvoldoende kennis van en begrip voor deze gevolgen.

Hierdoor is het voor mensen met een hersenaandoening vaak onmogelijk om volwaardig te participeren in de maatschappij. Het is de droom van de Hersenstichting om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkómen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit. Meer informatie op https://www.hersenstichting.nl

Alzheimer Nederland
Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen.

Alzheimer Nederland is er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl .

Elk jaar brengt Alzheimer Nederland focusbrieven uit met een aantal kernpunten. Lees meer in de  FOCUSBRIEF 2021 gemeenten ALZNED  en de FOCUSBRIEF 2021 zorgverzekeraars ALZNED

 

Stichting Alzheimer Indonesia Nederland
De Stichting Alzheimer Indonesia Nederland is een non-profit organisatie die zich inzet voor bewustwording van dementie in Indonesië en Nederland (met name, maar niet uitsluitend) onder de bevolking met een Indonesische achtergrond) en fondsen werft voor deze activiteiten en voor het tot stand brengen van de juiste voorzieningen voor mensen met dementie en hun families in Indonesië.

Zij komen op voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, willen hun kennis vergroten en hen diensten en faciliteiten bieden die nodig zijn om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Lees meer in hun 3-talige informatie folder ALZI NED Profile 2020 LR
Meer informatie op https://alzined.org .

 

Per saldo voor budgethouders persoonsgebonden budget
Wat doet Per Saldo: De pgb-regeling is veelomvattend. Zeker nu vanaf 2015 een pgb mogelijk is in vier wetten, met vier verschillende regelingen.

Per Saldo informeert, adviseert, komt op voor de collectieve belangen van alle budgethouders en voert een actieve lobby richting politiek en instanties. Meer informatie op https://www.pgb.nl