Voor mensen met dementie zijn er wijkteams of zorgloketten voor informatie en advies. Samenwerking in de wijkteams is dan nodig. Een goed zorgnetwerk waarbij er een goede afstemming is tussen alle zorg- en hulpverleners is belangrijk.

Wie is wie bij dementie – Infographic
De infographic ‘Wie is wie bij dementie’ brengt het landschap van zorg- en welzijnsprofessionals rond een cliënt met dementie in beeld. Zo zie je in één oogopslag wie er betrokken zijn: de casemanager, psycholoog, huisarts, het wijkteam, de dagbesteding.

De afbeelding geeft antwoord op een van de meest basale vragen: wie staan er om mij heen?

De ‘Wie is wie bij dementie’ kan vanuit verschillende perspectieven benut worden: vanuit de persoon met dementie en zijn mantelzorger, om zicht te krijgen op het informele en professionele zorgnetwerk. Maar ook door een casemanager of professional uit de eerstelijnszorg. Zij kunnen zo in beeld brengen wie er allemaal bij een cliënt betrokken is.

Ook op netwerkniveau kan de ‘Wie is wie bij dementie’ toegepast worden. Een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op alle betrokkenen bij de dementiezorg- en ondersteuning op lokaal niveau en zo de zorg en ondersteuning meer integraal te ondersteunen.

Lees meer in de Infographic wie-is-wie-bij-dementie okt 2019   Bron (oktober 2019) en informatie https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Het sociale netwerk in kaart met een ecogram

Het ecogram brengt de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk van de cliënt in beeld. Het biedt in één oogopslag een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar.
Het betrekt familieleden en ook vrienden en kennissen en contacten met vrijwilligers en professionele zorg- en dienstverleners.
Hoe maak je een ecogram?
Een ecogram heeft de vorm van een ster. In het hart van het schema staat de naam van de cliënt en daaromheen alle contacten in cirkels verbonden aan het hart. Bij de verbinding staat de aard van de verbinding. Door middel van symbolen en afkortingen kan de aard van de relaties worden aangegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen praktische steun (P), gezelschap (G), advies en uitwisselinginformatie (A) en emotionele steun (E).
Lees meer in een ecogram maken en Aan-de-slag-met-sociale-netwerken-movisie

Overzicht sociaal team en WIJ-teams en Zorgloketten in de Provincie Groningen
Er is heel veel maar vaak niet bekend; vooral als je voor de eerste keer tot de ontdekking komt dat je echt zorg en ondersteuning nodig hebt.

In alle gemeenten zijn zgn. sociale teams, WIJ-teams of zorgloketten waar u informatie en advies kunt vragen. Een overzicht met contactadressen per gemeente vindt u in het overzicht Sociaal team – wij-team – zorgloket in Provincie Groningen 26 maart 2019

Wat is een zorgnetwerk en het toezicht van de inspectie
Een persoonlijk zorgnetwerk omvat alle professionele zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning aan een cliënt. De cliënt zelf en de mantelzorg of informele zorg zijn ook onderdeel van het zorgnetwerk. De grootte en samenstelling van een zorgnetwerk verschilt per cliënt. Cliënten met meervoudige zorgbehoeften hebben naast ‘zorg’ vaak ook ‘ondersteuning’ vanuit de gemeente.

Zo kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren en meedoen in de samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp in de huishouding, dagopvang, vervoersvoorzieningen of hulpmiddelen. Zorgnetwerken zijn bij uitstek van belang voor thuiswonende cliënten met meervoudige zorgbehoeften.

Dat zijn bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of mensen met chronisch psychische aandoeningen. Wat is belangrijk en wat is de rol en taak van de inspectie? Lees hier meer in Wat is een zorgnetwerk en het toezicht van de inspectie  . Wat is een zorgnetwerk en het toezicht van de inspectie of zie de praktijkvoorbeelden hoe het niet moet en hoe het kan en zou moeten op https://toezichtopzorgnetwerken.igj.nl/ (april 2019)

Het netwerk rond een oudere eenvoudig in kaart met ‘Wie is wie”.
Als u naar een sociaal team gaat, dan is het verstandig dat u ook uw eigen netwerk goed in beeld heeft. Wie spelen er een rol in het netwerk van ouderen? Met de vernieuwde tool ‘Wie is wie’ op kan een oudere dit eenvoudig in kaart brengen. Voor ouderen met een klein netwerk kan het handig zijn om overzicht te hebben van personen in hun omgeving die hen kunnen helpen. Ook voor de professionele hulpverlening is inzicht in het netwerk van de oudere bruikbaar.
BeterOud ontwikkelde ‘Wie is wie’, een handig middel waarmee je een beknopt overzicht van hulpverleners maakt. Met het maken van een ‘Wie is wie’ brengt een oudere zijn of haar eigen netwerk in kaart. Handig voor ouderen, maar ook hulpverleners. Zo krijgt een oudere zich in het netwerk dan hem of haar ondersteunt. Hierdoor is het ook makkelijker om verbindingen te leggen en het netwerk rond ouderen te versterken.
Een oudere kan de ‘Wie is wie’ alleen invullen of samen met bijvoorbeeld een partner, kind(eren) of zorgverlener. Lees meer op https://wieiswie.beteroud.nl/

Handreiking kwetsbare ouderen thuis – 2019 mei
De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.
Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht. De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS,  Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz.

Ondersteuning op 3 niveaus
De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus:
individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag;
lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren;
landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

Lees meer in Handreiking kwetsbare ouderen thuis – 2019 mei

Sociale kaart Groningen
Op de socialekaart-groningen voor professionals staat een volledig overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN = zorg in natura) op de domeinen Jeugd en WMO.

U vindt hier het aanbod van algemene voorzieningen. Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning. Lees meer op https://socialekaartgroningen.nl/ .

 

Regelhulp: uw wegwijzer voor zorg en ondersteuning
Heeft u zorg nodig voor uzelf of voor uw kind? En wilt u hier meer over weten? Op Regelhulp vindt u informatie die voor u belangrijk kan zijn. Lees meer op https://www.regelhulp.nl/ .

Wehelpen.nl
Met wehelpen.nl kun u laten weten waar u hulp bij kunt gebruiken.

De website is er ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook kunt u samen met bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor een ander. Meer informatie op https://www.wehelpen.nl .

Voorbereiding om hulp en ondersteuning te vragen
U kent u zichzelf het beste. U kunt zelf daarom goed aangeven wat u nodig heeft; of als mens met dementie of als mantelzorger. Tijdens dit keukentafelgesprek komt ook uw eigen ondersteuningsbehoefte als mantelzorger aan bod. Het advies voor uzelf is vooraf alvast in kaart te brengen en alvast na te denken over mogelijke oplossingen voor die ondersteuningsbehoefte. Meerdere organisaties hebben een lijstje met tips gemaakt. Omdat u veel van de situatie weet, maar ook om ervoor te zorgen dat er mét u en niet óver u en uw inzet wordt gesproken. Lees meer in de Tips keukentafelgesprek Mezzo of gebruik het Voorbereidingsformulier keukentafelgesprek MEZZO de Tips keukentafelgesprek mantelzorgers ALZ NED of de
Tips keukentafelgesprek personen met dementie ALZ NED

De cliëntenreis schetst het cliëntproces van mensen met dementie en het zorgproces en geeft de interactie en de contactmomenten met hulpverleners rondom de cliënt weer. Het persoonlijke verhaal van de cliënt en zijn/haar naasten stelt de hulpverleners in staat om zich maximaal in te leven in de situatie van de cliënt en zijn omgeving. Lees meer in Cliëntenreis van mensen met dementie .
Het Familiegesprek helpt om samen na te gaan wat de mantelzorg kan doen en waar hulp verder bij nodig is. Lees meer in Mezzo Je ouders worden ouder .

Stichting Pelita – Contextgebonden en cultuursensitieve zorg en welziin met cliëntondersteuning voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië
Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.

Met het programma Contextgebonden Zorg werkt Pelita samen met haar netwerk van partnerorganisaties aan een brug tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Met de actieve overdracht van kennis en ervaring aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wil Pelita passende welzijn & zorg voor de doelgroep realiseren: een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (=contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten (=cultuursensitief), zonodig meegegeven aan de hand van het project Djalan Pienter ( de slimme weg).
Met het programma Clientondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij – waar van belang – ook aanspraken op de wetten voor oorlogsgetroffenen worden betrokken.
Meer informatie en contactgegevens Noord Nederland op de website https://www.pelita.nl

Atlas van Zorg & Hulp
De Atlas van Zorg & Hulp is een (online) wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners. Hier vind je informatie die kan bijdragen aan het proces van vinden, regelen en organiseren van zorg en hulp.
Een chronische ziekte of beperking heeft veelal gevolgen voor iemands leven en ook voor zijn of haar naaste omgeving. Uiteenlopende zorg en hulp (voorzieningen, hulpmiddelen en regelingen) kunnen nodig zijn om kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij te behouden dan wel te bevorderen.

In Nederland kennen we gelukkig een uitbreid zorgstelsel, maar de wereld van zorg en welzijn is veelal complex en versnipperd. Dit geldt eveneens voor de uitgebreide informatie op dit vlak die beschikbaar is op het internet.

Welke zorg (thuis of in een instelling) en hulp is er mogelijk? Waar kun je terecht en hoe regel je deze zorg en hulp? Bovendien is het huidige zorgstelsel aan flinke verandering onderhevig vanwege de bezuinigingen.

Wat betekent dit voor zowel de zorgbehoevende en zijn of haar naaste omgeving als de zorgverlener en zorgondernemer?
Het doel van de Atlas van Zorg & Hulp is om als platform te fungeren en daarmee de (bestaande) informatie op het gebied van zorg en hulp voor iedereen overzichtelijk en vindbaar te maken. Lees meer op https://www.zorghulpatlas.nl/over-de-zorghulpatlas/ .

De huisartsen en het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO)
Het GZIO gaat uit van proactieve zorg voor kwetsbare ouderen, met voldoende onderlinge afstemming tussen de zorgpartijen, zowel op het gebied van cure als care. Het GZIO biedt een inhoudelijke en integrale structuur voor huisartsen en andere betrokken zorgverleners voor de integrale zorgverlening aan kwetsbare ouderen in de provincie Groningen/Noord-Drenthe.

De huisartsenpraktijk is het aanspreekpunt voor de cure (waarbij de huisarts ondersteund zal worden door een praktijkondersteuner ouderenzorg). De wijkverpleegkundige vertegenwoordigt met name de care. De proactieve benadering van het GZIO speelt in op de behoefte om opnames bij kwetsbare ouderen te voorkomen.

Door vroegsignalering van de kwetsbaarheid en door het actief volgen van kwetsbare ouderen kan tijdig worden ingegrepen, waarbij samenhang van zorg tussen de verschillende partijen van groot belang is. Tevens dient het behoud van functionaliteit en zelfredzaamheid centraal te staan, waarbij lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en emotioneel welbevinden belangrijke aspecten zijn.

Samenhangende medische zorg voor ouderen in de thuissituatie is belangrijk; de specialisten ouderengeneeskunde (meestal verbonden aan een verpleeghuis) hebben veel ervaring met mensen met dementie. Verenso en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben het zorgaanbod van de specialist ouderengeneeskunde voor de thuiswonende ouderen vastgesteld zoals het meekijkconsult diagnostiek ten behoeve van psychogeriatrische en/of somatische kwetsbare ouderen; eenmalig geriatrisch assessment; polyfarmacie (beoordeling samen met de apotheker van het medicijngebruik) en medebehandeling. Bron en informatie op https://www.ghcgroningen.nl .

Beleid en ontwikkelingen
Er zijn veel organisaties en mensen betrokken bij de zorg en het welzijn van mensen. Die organisaties hebben elkaar nodig; de hulp- en dienstverleners zoeken elkaar op om cliëntgericht te gaan werken zodat de cliënt eigenlijk in de praktijk niet zoveel merkt van de schotten. Daarom wordt ook onderzocht hoe organisaties samenwerken en worden voorbeelden gegeven hoe het kan.
Mensen die langdurige zorg nodig hebben, lopen tegen tal van problemen aan. Ze hebben moeite om de juiste weg te vinden voor hun zorgvraag en ze vinden vaak ook niet alle informatie. Lees meer in Mensen raken de weg kwijt in langdurige zorg en Inzicht in routes en keuzemomenten .

Leernetwerk ‘Beter Samen’ ook bij dementie – Als samenwerken niet vanzelfsprekend is
Als je ziek wordt of een beperking of dementie krijgt dan raak je vaak aangewezen op de hulp van anderen. Hoe ga je het gesprek aan met de persoon om wie het gaat, familie en zorgverleners samen? Maar hoe doe je dat? Als je de mensen van wie je steun en zorg krijgt iets anders goed voor jou vinden dan jij zelf graag wilt? Als je het niet met elkaar eens bent, er verschillen van inzicht bestaan? Hoe ga je dan samen in gesprek? In de werkplaats leerden zij wat je kan doen als samenwerken in de zorg niet vanzelfsprekend is. Zodat alle aandacht uit kan gaan naar wat de persoon om wie het draait zelf belangrijk vindt. Een beeldverslag als voorbeeld is het  Beeldverslag-als-samenwerken-niet-vanzelfsprekend-is-26-nov-2019
Bron en meer informatie http://www.bensajetcentrum.nl/

Verbinding medische zorg vanuit de huisartsenpraktijk naar welzijn en sociale activiteiten – Een steuntje in de rug – Welzijn op recept in de gemeente Midden-Groningen
Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners  mensen met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Aan de huisartsenpraktijk  is één welzijnscoach gekoppeld. In de gemeente Midden-Groningen is een dergelijk project uitgevoerd. De verhalen van de mensen waarom het gaat, de ervaringen van de artsen en andere betrokkenen lees u in het  Boekje Welzijn op recept – De praktijk in de gemeente Midden-Groningen

Geriatrisch netwerk Leek en Tolbert – vliegwiel binnen integrale ouderenzorg
De groepspraktijk van artsen in Leek en praktijk Maring in Tolbert zijn al een tijdje bezig met het implementeren van integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Er is een geriatrisch netwerk gevormd.
Het geriatrisch netwerk is bedoeld om elkaar beter te leren kennen, samen te werken en verbinding te zoeken.

Het netwerk is klein begonnen, maar inmiddels flink uitgebreid. Het startte met de huisartsenpraktijken, de wijkverpleging en specialist ouderenzorg. Thans zitten alle denkbare disciplines aan tafel. Waaronder de geriatrisch fysiotherapeut, de logopedist met specialisatie slikproblemen bij ouderen, de diëtist, de GGZ-medewerker, medewerkers van de welzijnsorganisatie en de WMO-consulent.
Op jaarbasis komen de deelnemers zo’n 2 keer bijeen. En tussentijds weet men elkaar op casus-/patiëntniveau ook al prima te vinden. Bron Zorgadvies Groningen – juli 2019
Lees meer in Geriatrisch netwerk Leek en Tolbert – vliegwiel binnen integrale ouderenzorg

Kennisbouwstenen integraal werken in de wijk
Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is de dagelijkse praktijk van sociale wijkteams/netwerken. Wat betekent dat voor de kennis – zowel de algemene als specifieke – waarover wijkteams/netwerken moeten beschikken? Én hoe maken we ontbrekende kennis toegankelijk?

De gemeente Amersfoort/regio Eemland beantwoordde deze vragen in de vorm van kenniskaarten. Het team van ‘Integraal werken in de wijk’ heeft hier in 2016 een bijdrage aan geleverd en in 2017 is besloten om het initiatief uit te breiden. De kenniskaarten zijn bewerkt zodat deze door meerdere wijkteams/netwerken te gebruiken zijn. Zo is de indeling van de kennis in domeinen herzien en er zijn kennisbronnen toegevoegd via links. De bouwstenen zijn getoetst aan landelijk beschikbare kennis en zijn voorgelegd aan verschillende kennisinstituten, wijkteams/netwerken en hun professionals. Dit geeft een rijke, niet uitputtende verzameling, die dient als hulpbron voor wijkteams/netwerken om hun kennis te bepalen en te ontwikkelen. De bouwstenen worden regelmatig gescreend en aangevuld. In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Bron en in formatie (mei 2019) https://www.integraalwerkenindewijk.nl/ Lees meer in Kennisbouwstenen integraal werken in de wijk 2019

Positieve Gezondheid de wijk in
Het Louis Bolke Instituut heeft de handleiding ‘Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving’ gemaakt. Het bevat tips en voorbeelden hoe beleidsmakers en professionals in het sociale domein succesvol aan de slag kunnen.
Wat is het effect van Positieve Gezondheid op de gezondheid én de leefomgeving van bewoners in de wijk in Amsterdam Zuidoost. Kan het als verbindend begrip tussen professionals in de wijk en burgers zorgen voor actie in Amsterdam Zuidoost? Voorwaarde is dat behoeften en krachten van burgers op het gebied van gezondheid en leefomgeving centraal staan. Het belangrijkste doel van het project was om de veerkracht, eigen regie, zelfredzaamheid en gezondheid van burgers aantoonbaar te versterken om zo de gezondheidsachterstanden in dit stadsdeel terug te dringen.
In de handleiding zijn de ervaringen van de onderzoekers en professionals bij dit Amsterdamse project  gebundeld.

Ben je beleidsmaker of professional in het sociale domein en bezig met de ontwikkeling van wijkgerichte oplossingen samen met wijkbewoners? Dan helpen onderstaande zeven stappen om het project te laten slagen.
-Laat bewoners vanaf het begin meedoen.
-Zorg voor een gelaagd projectteam en actieve deelnemers.
-Ga het gesprek aan met wijkbewoners; interview ze.
-Wat zijn de gemeenschappelijke belangen? Identificeer deze.
-Organiseer onderzoek ten dienste van bewoners.
-Gebruik diverse media voor communicatie over het traject.
-Gebruik de krachten van bewoners en zorg ervoor dat activiteiten niet afhankelijk zijn van één persoon.

Lees meer in de uitgebreide Positieve gezondheid de wijk in – Louis Bolk Instituut
Meer informatie is verder te vinden op de website van het Louis Bolke Instituut  http://www.louisbolk.org/nl/home

De specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn ingaande 2020
Meer ouderen en meer mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Expertise is daarbij nodig; de specialist ouderengeneeskunde – tot nu toe vooral werkzaam in de intramurale verpleeghuizen – zal daar zeker een goede bijdrage aan kunnen geven; in omgaan met andere gedrag, het beperken van medicatie (polyfarmacie), advisering in onveilige situaties zonder te grote vrijheidsbeperking; in dialoog over wel of niet te accepteren (val)risico’s als daarmee welzijn beter blijft. Kortom, aan de slag in de sociale wijkteams in de Provincie Groningen en/of WIJ-teams in de gemeente Groningen.
Lees meer in de kamerbrief VWS kamerbrief-over-overheveling-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen 27 mei 2019 VWS en de achterliggende Rapportage Gebruik en ervaringen Tijdelijke-subsidieregeling-extramurale-behandeling VWS SIGNIFICANT 2015 – 2018

Hulp in de wijk voor de kwetsbare burger
Er verandert veel in de zorg: de gemeente regelt steeds meer, en dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Een belangrijk aandachtspunt is de omgang met de kwetsbare burger: wat zijn de behoeften, en hoe kan de gemeente hier het beste mee omgaan?

De oplossing lijkt vooral in de directe omgeving van de burger te liggen. Zorg speelt zich steeds vaker in de wijk af.

Mensen blijven langer thuis worden, en ontvangen hier steeds vaker thuis- of mantelzorg. Ook begeleiding en ondersteuning gebeurt steeds vaker ambulant. Dit vraagt meer van de wijk als leefomgeving. Er zijn voorzieningen nodig om kwetsbare personen prettig en veilig in de wijk te laten wonen. Kwetsbaarheid kent verschillende vormen, en iedere kwetsbare groep heeft andere behoeften. Lees het artikel Hulp in de wijk voor de kwetsbare burger . Bron en informatie https://www.mijngezondheidsgids.nl/ .

De verwachtingen van integrale zorg voor kwetsbare ouderen zijn torenhoog
Het zou goed zijn voor cliënt, mantelzorger én zorgverleners. Benjamin Janse schetst een genuanceerder beeld. Hij promoveerde onlangs op een onderzoek naar de effecten van het Walcheren Integrale Zorgmodel. Lees meer in Er is meer realisme van integrale zorg in de praktijk nodig .

Het sociaal wijkteam
Meerdere modellen zijn ontwikkeld voor een sociaal wijkteam. Lees meer in Drie modellen sociaal wijkteam en de Infographic-sociale-(wijk)teams-in-beeld .

Generalisten in lokale teams en specialisten buiten de teams hebben elkaar nodig om voor inwoners goede zorg en ondersteuning te organiseren. Maar hoe richt je die samenwerking het beste in? Veel gestelde vragen met antwoorden; Lees meer in Samenwerking generalisten en specialisten en de Infographic-specialisten-sociale-wijkteams .

Informele zorg en eerstelijnszorg hebben elkaar nodig. Lees meer in .

Er is nu veel aandacht voor de zorgfunctie die een sociaal netwerk kan vervullen. Naast informele zorg en steun biedt een netwerk ook het plezier van samen dingen doen, emotionele steun en leidt het tot meer welbevinden, meer zelfredzaamheid en meer eigen waarde. Lees meer in de Werkwijzer-werken-aan-sociale-netwerken-clienten .

Hoe gaat het met de samenwerking in het wijkteam? Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk? Met de Zelftest Samenwerking wijkteams krijg je door het beantwoorden van 19 eenvoudige stellingen in korte tijd een goed beeld van de samenwerking en de verbeterpunten. Lees meer in de Zelftest-samenwerking-wijkteams .

De straat of wijk kan bijdragen aan betere gezondheid! Het Louis Bolk Instituut heeft daarvoor een model ontwikkeld – op basis van het spinnenweb voor Positieve Gezondheid. Lees meer in De wijk gezonder maken met het spinnenweb positieve gezondheid

DementieNet en lokale samenwerking
De meeste mensen met dementie worden thuis ondersteund door verschillende zorg- en hulpverleners.

Idealiter bestaat een lokaal netwerk (rondom de cliënt persoonsgericht) uit de huisarts, de wijkverpleegkundige of casemanager dementie, de welzijnswerker (vanuit sociaal wijkteam of WMO-team) en de mantelzorger met de persoon met dementie. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van lokale samenwerkingsverbanden zoals wijknetwerken voor kwetsbare ouderen, lokaal loket, zorgbalie e.d. Het lokaal netwerk stemt af wie bij de behandeling en ondersteuning wordt ingeschakeld en wie de regie voert.

Bent u een huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager, welzijnswerker, ergotherapeut, specialist ouderengeneeskunde of praktijkondersteuner? Of bent u werkzaam binnen een andere eerstelijns discipline en heeft u te maken met mensen met dementie?

Dan is DementieNet wellicht iets voor u! DementieNet is een innovatieproject in de eerstelijnszorg voor mensen met dementie. In dit project kunnen lokale netwerken van eerstelijns zorgprofessionals meedoen. Doelen van de lokale netwerken zijn het verbeteren van de dementiezorg rond hun gezamenlijke patiënten, het vergroten van de expertise over dementie én het verbinden van de diverse zorgprofessionals die bij de zorg betrokken zijn. Het projectteam DementieNet is de paraplu boven de lokale netwerken en faciliteert en ondersteunt acties voor kwaliteitsverbetering. Promovenda Anke Richters onderzocht het effect van lokale netwerken die het samenwerkingsmodel DementieNet hanteren. Uit haar onderzoek blijkt dat bij deze aan pak zorgverleners meer samenwerken en afstemmen. Daarnaast ging de kwaliteit van zorg omhoog namelijk meer zorgplannen en minder spoedsituaties.
Lees meer op https://www.dementienet.com

Medisch en sociaal verbonden
De klachten zijn echt, maar de huisarts kan eigenlijk niets vinden. Niets medisch tenminste. Dat is geen uitzondering: dat overkomt 30-50% van de mensen op het spreekuur. Soms zullen de klachten vanzelf weer verdwijnen, maar het kan ook zijn dat er op sociaal-emotioneel gebied iets aan de hand is. Dan kan de huisarts verwijzen naar een sociaal werker. Maar bij welk soort problemen kan dat een oplossing zijn? En hoe kun je die doorverwijzing versoepelen? Movisie zocht het uit en bundelde de bevindingen in de brochure Medisch en sociaal verbonden Movisie.

Movisie selecteerde met hulp van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland acht voorbeeldprojecten waarin huisarts en sociaal werker samenwerken. Daaronder zijn inmiddels landelijk bekende projecten als samen Oud, Welzijn op Recept en Even Buurten.

De analyse van die acht projecten leverde een aantal aanbevelingen op, zoals:
Artsen en sociaal werkers moeten elkaar en elkaars werk leren kennen (persoonlijk kennismaken, bij elkaar meelopen)
Gebruik een eenvoudige manier van doorverwijzen (heldere afspraken, simpele registratie)
Maak het nut van sociaal werk duidelijk (aan patiënten en zorgprofessionals)
Doorverwijzen helpt niet alleen de patiënt maar ook de arts: ‘Ik ervaar minder werkdruk omdat bepaalde problemen kunnen worden opgelost door het sociaal werk. Die mensen komen niet meer bij mij terug met dit probleem.’

De publicatie ‘Medisch en sociaal verbonden’ verschijnt in het kader van het Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis. Langer Thuis is een programma van Aedes-Actiz, Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie en Platform31, ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer in Medisch en sociaal verbonden Movisie .

Vorming lokale geriatrische netwerken GZIO
Sinds maart 2016 is ELANN/ROS betrokken bij het vormen van lokale geriatrische netwerken in het kader van het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO). Het GZIO vormt de basis van het Ouderenzorgproject van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), waar huisartsen in de provincie Groningen en Noord Drenthe deel aan kunnen nemen.

De onderlinge afstemming en samenwerking tussen zorgverleners in een zgn. ‘lokaal geriatrisch netwerk’ vormt een belangrijke pijler vanuit het GZIO. In het GZIO is het contact tussen de huisartsenpraktijk en de wijkverpleging van groot belang.

Alle praktijken hebben over de eigen patiënten al contact met de wijkverpleging. Vanuit deze meer incidentele contacten wordt op verschillende plekken de stap naar meer structurele afspraken gemaakt.

Bij een huisartsenpraktijk is aan de hand van het format wijkverpleging een bijeenkomst geweest met twee praktijkondersteuners en drie wijkverpleegkundigen (allen vanuit een andere organisatie). Een aantal punten waren: op de hoogte zijn van wie in zorg is en als kwetsbare oudere wordt gezien, met wie nemen we contact op (huisarts of POH-O), hoe houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en ondernomen acties (zoals verandering van medicatie, inzet van andere zorgverleners), wanneer en met wie hebben we overleg, hoe kunnen we handig tot één individueel zorgplan komen. Aan het eind van het uur waren de contouren van de samenwerkingsafspraken duidelijk. Bron en informatie https://www.elann.nl .