Een oproep voor de prestatie afspraken gemeenten en woningcorporaties – Buurten waar je oud kunt worden

Ouderen en ook mensen met dementie blijven langer thuis wonen. Ouderen spelen daarom een steeds belangrijkere rol op de woningmarkt. Meer dan een kwart van het aantal huishoudens wordt gevormd door mensen ouder dan 65 jaar. Niet allemaal kwetsbaar of op zorg aangewezen maar toch betekent dat ook extra aandacht voor woningcorporaties en gemeenten. Zorg is immers niet beperkt tot de zorgverzekeraar of verpleeghuizen.

Er voor zorgen dat mensen die zijn aangewezen op zorg, is ook een taak voor de woningcorporaties (met name de lage inkomensgroepen). De corporaties maken jaarlijks prestatie afspraken met de gemeenten. Neem daarom in de prestatie afspraken op dat woningcorporaties zich gaan inzetten dat ouderen in hun eigen buurt of wijk kunnen blijven wonen. En, als het niet meer gaat naar andere vormen van wonen kunnen verhuizen.

Een impressie van de gemaakte afspraken voor 2019 in de Provincie Groningen en een opmaat voor de te maken afspraken in 2019 voor 2020 en volgende jaren.

1.De corporatie werkt nauw samen met de gemeente zodat mensen oud kunnen worden in de buurten waar zij wonen en leven : Woningen levensloopbestendig – – nieuwe technologie en domotica – voorzieningen in de nabijheid. En, als het thuis niet langer gaat, een kleinschalige woonvoorziening in de buurt (zo mogelijk in het eigen dorp). Het uitgangspunt daarbij is maximaal 8 a 10 bewoners op een “stand-alone- locatie in de wijk i.p.v. een (te) grootschalige verpleeghuis locatie en te ver van het eigen dorp of de wijk.

2.Nieuwe woningen voor de doelgroep ouderen worden minimaal levensloopbestendig gebouwd. Partijen spreken af om in beeld te brengen hoeveel en welk type woningen in de bestaande woningvoorraad geschikt zijn voor ouderenhuisvesting, nadat bepaald is wanneer een woning geschikt ís voor ouderenhuisvesting. Voor nieuwbouw geldt dat de gemeente stimuleert dat álle mogelijkheden worden benut om nieuwe woningen levensloopbestendig te ontwerpen en te ontwikkelen. De gemeente zal de WM0-kennis en mogelijkheden maximaal inzetten om zowel bij woningverbetering als bij nieuwbouw efficiënte en effectieve maatregelen te stimuleren.

3.Omstandigheden en ontwikkelingen maken het noodzakelijk om te werken met innovat¡eve woonconcepten als antwoord op het huisvesten van mensen. Innovatie wordt toegejuicht. Kleiner wonen wordt steeds meer de norm, ook in het besef van milieu/duurzaamheid/minder productie. Partijen zoeken nadrukkelijk naar innovatie (woonarrangementen in verscheidenheid naast de traditionele huisvesting, passend bij de woonvraag van onze inwoners/huurders. Huisvesting in beweging/verandering/vernieuwing en toekomstgericht (veranderende manier van wonen) in de gemeente.

4.Er wordt jaarlijks in een periode van 4 jaar gemiddeld 25 pct van de woningvoorraad opgeplust zodat mensen langer in hun eigen buurt of dorp kunnen blijven wonen en leven. Daarbij worden de mogelijkheden van nieuwe technologie en domotica onderkend en aangebracht. De gemeente draag bij in een toegankelijke woonomgeving.

5.De gemeente initieert – samen met bijv. dorpsbelangen, steunpunten mantelzorg, welzijnsorganisaties – bijeenkomsten voor ouderen en mantelzorgers met als onderwerp: Voorbereiden op de toekomst – ga als oudere zelf aan de slag—niet praten over ouderen maar met ouderen. Veel ouderen verliezen in de loop der jaren de grip op hun leven. Hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze zo lang mogelijk de regie houden? Wat kunnen zij doen om zich voor te bereiden op hun toekomst? Het is belangrijk dat ouderen zelf, mét steun van overheden, zorginstellingen en woningstichtingen met bovenstaande punten aan de slag gaan.

Meer informatie over wonen voor ouderen en dan met name mensen met dementie ook op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wonen-welzijn-activiteiten-zorg/wonen/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.