Raad van Ouderen aan informateur: ontwikkel lange termijn plannen huisvesting en zorg

Een Meerjarenplan ouderenhuisvesting en een Plan houdbare ouderenzorg. Die zou het nieuwe kabinet met spoed moeten opstellen. Dat adviseert de Raad van Ouderen in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink.

De Raad stelt dat deze plannen noodzakelijk zijn om de maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing in samenhang te bezien en prioriteiten te stellen. ‘Zo maak je de samenleving ouderenvriendelijk, bevorder je de kwaliteit van leven van ouderen en realiseer je een sociaal en financieel houdbaar stelsel van wonen, welzijn en zorg. Deze plannen komen niet alleen de ouderen, maar de gehele Nederlandse bevolking ten goede’, schrijft de Raad.

Meerjarenplan ouderenhuisvesting
Het meerjarenplan ouderenhuisvesting bevat volgens de Raad van Ouderen een aantal onderdelen. Ten eerste is een inhaalslag noodzakelijk bij het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector en middenhuur, als in de koopsector. Gemeenten dienen hiervoor concrete plannen te maken, samen met ouderen, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Ten tweede pleit de Raad voor meer geclusterd en gemeenschappelijk wonen om wonen en zorg thuis te kunnen combineren en de kwaliteit van leven te bevorderen. Verder is een grootscheeps programma voor woningaanpassing in bestaande wijken en dorpen nodig om woningen geschikt te maken voor het toenemend aantal mensen met beperkingen. Een vierde element van het plan is de ouderenvriendelijke omgeving: toegankelijk, veilig, met ontmoetingsruimten, voorzieningen voor dagelijkse levensbehoeften, eerstelijnszorg en thuiszorg en openbaar vervoer.

Plan houdbare ouderenzorg
Het plan houdbare ouderenzorg is erop gericht bij te dragen aan persoonsgerichte en geïntegreerde zorg aan ouderen en het werkplezier van professionals. Goede afstemming en samenwerking tussen de systemen in zorg en welzijn zijn daarvoor nodig. De Raad vindt dat daarvoor regionaal de regie gevoerd moet worden, in samenspraak met ouderen. Andere bouwstenen van het Plan houdbare ouderenzorg zijn preventie (‘Het concept positieve gezondheid biedt een kader om de kwaliteit van het leven te bevorderen en het potentieel van ouderen te versterken’), wijkgerichte ouderenzorg, het realiseren van woonzorgcomplexen (‘Gezien de grote diversiteit van de woon- en zorgbehoeften zijn gevarieerde combinaties van wonen en zorg nodig’) en een strakke verpleeghuisplanning, met oog voor nieuwe vormen van verpleeghuiszorg.

Deelnemen en participatie
Tot slot benadrukt de Raad van Ouderen in de brief aan de informateur dat bij de ontwikkeling en uitwerking van de plannen het perspectief van de burger, ouderen en hun naasten centraal moet staan: ‘De ouderen in de Nederlandse samenleving zijn zeer divers en hebben zeer verscheiden behoeften en wensen. Om hieraan recht te doen is het noodzakelijk dat samenleving en politiek ouderen ruimte bieden om zelf invulling te geven aan hun leven, de eigen regie te behouden en volop te blijven deelnemen aan de samenleving.’

Lees meer in de Brief-Raad-van-Ouderen-aan-de-informateur-april-2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.