Blijft de Provincie Groningen investeren in leefbaarheid, zorg en welzijn? Kom naar het verkiezingsdebat op 4 maart 2019 in Groningen

Blijft de Provincie Groningen investeren in leefbaarheid, zorg en welzijn? Kom naar het verkiezingsdebat op 4 maart 2019 in Groningen. Het debat begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in de evenementenzaal van het Groninger Forum, Hereplein 73 in Groningen.

De Provincie Groningen heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de leefbaarheid in dorpen en wijken. Daarmee heeft zij ook een bijdrage geleverd dat bijv. ook kwetsbare ouderen of mensen met dementie zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. En, dus niet hoefden te verhuizen naar grote verpleeghuizen die alleen maar in de grote plaatsen zijn. Het is helaas nog steeds zo dat er de “mantra” van grootschaligheid is. Het is wel degelijk mogelijk met 8 of 10 ouderen of mensen met dementie een woonvoorziening te exploiteren. In of dichtbij hun eigen wijk of in hun eigen dorp.

Investering van 3,6 miljoen in de afgelopen 4 jaar.
Het college van de provincie Groningen heeft de afgelopen vier jaar 3,6 miljoen extra geïnvesteerd in de zorg in de provincie. Dat gebeurde met een subsidieregeling voor zorginstellingen, gemeenten en bewonersinitiatieven. Er was daarbij speciale aandacht voor ‘Zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten’ en ‘Bewonersinitiatieven zorg’. De subsidie ‘Zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten’ is bedoeld voor gemeenten en zorginstellingen.

Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld een gezondheidscentrum financieren of de overname van zorgvastgoed. De subsidie voor bewonersinitiatieven op het gebied van zorg is bedoeld om inwoners beter in staat stellen de zorg voor elkaar goed organiseren. Het kan hierbij gaan om investeringen in materialen, maar ook in advies- en proceskosten. Met de regeling zijn kleinschalige, lokale initiatieven op het gebied van zorg gestimuleerd en ondersteund.

 

Mensen met dementie GroningenHiermee wil de provincie bereiken dat de zorg aan blijft sluiten bij de vraag van de toekomst. De subsidieregeling is mede in overleg met zorginstellingen en inwoners tot stand gekomen.

Bewonersinitiatieven zorg – De procedure bij de Provincie Groningen (citaat website 22 februari 2019)
Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat de zorg in de provincie verbetert? Een initiatief dat mensen in staat stelt de zorg voor elkaar goed op te pakken? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van deze subsidieregeling.

Voor wie?
Voor bewonersorganisaties in de provincie Groningen.

Voorwaarden

Het gaat om een kleinschalig plan dat de zorg in uw omgeving verbetert.
Het plan heeft draagvlak onder de bewoners.
U hebt het plan besproken met gemeente en professionals in de zorg.
Het project komt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties op gebied van zorg in de regio ten goede.
Het plan past binnen eventuele regionale zorgvisie(s).
U steekt zelf de handen uit de mouwen om het project te realiseren.

Maximale vergoeding
De maximale bijdrage voor een project is € 20.000.
Geen subsidie
Exploitatiekosten en kosten voor regulier onderhoud.
Afbetaling van schulden en regulier onderhoud.
Structurele personele kosten.
Grote restauraties aan gebouwen, (kleine projecten waarbij sprake is van groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid zijn bespreekbaar).

Procedure
U bespreekt uw project of activiteit
Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project of activiteit voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons subsidieloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:
Telefoon: 050 – 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

1,7 miljoen subsidie voor projecten die zorg en leefbaarheid verbeteren (overzicht mei 2018)
Elf projecten die de leefbaarheid en zorg her en der in de provincie verbeteren krijgen in totaal 1,7 miljoen euro subsidie. Bij de meeste projecten gaat het om de aanpak van dorpshuizen, onder meer in Noordlaren. Daarnaast wordt in Delfzijl, Appingedam en Loppersum gewerkt aan een zogeheten geriatrisch expertisenetwerk, om ouderen de zorg te bieden die ze nodig hebben. Ook draagt de provincie bij aan de aanpak van het centrum in Tolbert.
Subsidieregelingen voor zorg en leefbaarheid
De subsidiebijdragen zijn afkomstig vanuit een aantal regelingen, waarvan op 1 april een aanvraagronde sloot: de regeling voor het behoud van voorzieningen, de regeling voor zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten, de regeling reserve leefbaarheid krimpgebieden en het transitiefonds particuliere woningvoorraad. De volgende aanvraagronde sluit op 1 oktober
Gehonoreerde projecten
Aan de volgende elf organisaties verstrekken wij subsidie:

1.Stichting Dorpshuis Garmerwolde, voor de vernieuwing en versterking van Dorpshuis De Leeuw (143.730 euro);
2.Stichting Dorpshuis Op de Welle in De Wilp, voor de verbinding van het dorpshuis met de Plantsoenkerk (101.777 euro);
3.Stichting Dorpshuis Bierum, voor het opknappen van het dorpshuis (200.000 euro);
4.Stichting behoud en beheer De Rieshoek in Noordlaren, voor het ombouwen van de voormalige school De Rieshoek tot een dorpshuis (59.493 euro);
5.Gemeente Leek, voor het centrumplan van Tolbert, waarbij de provincie helpt bij de aankoop en sloop van twee bovenwoningen (100.000 euro);
6.Stichting Dorpshuis Zuidwolde, voor aanpassingen aan het dorpshuis, zodat het een brede zorgfunctie krijgt voor het dorp (275.000 euro);
7.Stichting Dorpshuis De Heekt, voor de aanpassing en verduurzaming van het pand in Holwierde waar de DorpsSuperrr is gevestigd (165.000 euro);

8.De Hoven, voor een Geriatrisch Expertise Netwerk, waarbij zorgteams ouderen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum, zowel thuis, als in verpleegtehuizen, zorg op maat bieden (500.000 euro);
9.Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA, om verschillende instellingen voor ouderenzorg met elkaar te laten samenwerken, zoals ziekenhuizen, verplegingstehuizen en thuiszorgorganisaties (100.675 euro);
10.Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de gemeente Grootegast, voor de bouw van een multifunctioneel centrum, waar inwoners terecht kunnen voor zorg, onderwijs en sociale activiteiten (39.325 euro);
11.Gemeente Westerwolde, voor een experiment met de ANWB-app OPStapBus, die 55-plussers in groepen vervoert tijdens uitjes (30.633 euro).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.