Provinciale verkiezingen 2023 – Zet ouderen weer op de agenda

In een brief aan alle politieke partijen vragen de leden van het Ouderennetwerk Groningen/Friesland (onderdeel van Platform Pouwer) aandacht voor ouderen, in de aanloop naar de provinciale verkiezingen van 2023. Er moet meer aandacht komen voor deze ouderen in de samenleving.
De ouderen hopen met hun brief iets los te maken bij de politieke partijen, en daarmee aandacht voor ouderen in verkiezingsprogramma’s, zodat een toekomstig College nadrukkelijk oog heeft voor de wensen van deze groep!
De leden van het Ouderennetwerk Groningen/Friesland, die de leden van de landelijke Raad van Ouderen ondersteunt, vragen in een brief aan alle politieke partijen die meedoen met de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2023 in Groningen en Friesland, nadrukkelijk aandacht voor ouderen.
Hoewel het provinciaal bestuur in de afgelopen jaren veel van de taken betreffende ouderenbeleid heeft afgestoten naar gemeenten, vinden de ouderen dat in de huidige tijd het provinciebestuur niet langer kan zeggen dat ouderbeleid geen aandacht nodig heeft.
De ouderen vinden, gezien de steeds groter wordende problemen rond huisvesting, zorg en mobiliteit dat dit in het provinciale beleid aandacht verdiend. In een brief aan alle politieke partijen vragen de ouderen dat zij bij de samenleving betrokken willen blijven en dat de provincie ook hier een actieve rol in moet blijven spelen.
De ouderen vragen met name aandacht voor ouderenhuisvesting. Niet alleen het bouwen van ouderenwoningen, maar ook voor oplossingen waarbij zorg en huisvesting op een moderne manier vormgegeven kan worden. De provincie kan met name ondersteunen bij het creëren van oplossingen, waarbij de zorg via kleinschalige voorzieningen dicht bij huis geregeld kan worden door middel van financiële bijdragen drempels slechten voor realisatie.
Ook proberen de ouderen de partijen duidelijk te maken dat in Friesland en Groningen door de vergrijzing en de tekorten aan zorgpersoneel de provincie niet langs de zijlijn moeten staan, maar actief aan de slag moet om ouderen te blijven voorzien van zorg.
De provincie is nog wel betrokken bij openbaar vervoer en mobiliteit. Een onderwerp dat voor ouderen heel belangrijk is om te kunnen blijven deelname aan het maatschappelijk leven, en daarom ook in de brief benoemd wordt. De provincie zal zich volgens de ouderen ook moeten blijven inzetten voor het realiseren van creatief alternatief vervoer voor ouderen, bijvoorbeeld via particulieren.
De ouderen hopen met hun brief iets los te maken bij de politieke partijen, en daarmee aandacht voor ouderen in verkiezingsprogramma’s, zodat een toekomstig College nadrukkelijk oog heeft voor de wensen van deze groep!

Aanbevelingen – waar is aandacht voor nodig
Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig deel te kunnen laten maken van de samenleving en ook om de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen vragen de ouderen voor een aantal kernpunten punten wat betreft wonen, mobiliteit en zorg aandacht.

Wonen

 • Wonen is voor veel ouderen belangrijk. Ouderen willen het liefst zo graag mogelijk in de omgeving blijven wonen waarin zij in hun werkzame leven hebben gewoond. Zij willen in de buurt blijven van de mensen waarmee zij in hun leven een band mee hebben opgebouwd en waarop zij ook kunnen rekenen wanneer zij hulp en ondersteuning nodig hebben. Zij vragen dan ook van de overheid om bij het maken van huisvestingsplannen hier rekening mee te houden. Dit kan door: Samen met de gemeenten plannen te ontwikkelen voor voldoende ouderenhuisvesting. Waarbij vooral gekeken moet worden naar de bouw van levensloopbestendige woningen. Niet alleen voor de groep ouderen, die onder de huurgrens zit, maar ook naar de groep die er net boven zit en niet in aanmerking komt voor een gesubsidieerde woning.
 • Het zoeken naar creatieve oplossingen voor de oorspronkelijke verzorgingshuizen in het gebied, waarbij naast scheiding van woning en zorg ook gezocht wordt naar mogelijkheden van combinatie wonen met andere doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren en gehandicapten. Ook kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn van onder één dak combinaties met respijtzorg, eenvoudige dagopvang van ouderen met dementie en wijk- of dorpsrestaurant.
 • De bouw van één of meerdere eenvoudige voorzieningen voor tijdelijk verblijf van ouderen (respijtzorg, na ziekenhuisopnamen). Zelfstandig met vrijwilligers of onderdeel van zorginstelling?
 • Het instellen van een subsidieregeling voor ondersteuning voor het realiseren van kleinschalige zorginitiatieven.

Zorg

 • Het blijven krijgen van voldoende zorg is voor veel ouderen een grote zorg. Vanwege de vergrijzing en het tekort aan zorgmedewerkers dreigt er een zorginfarct in de gebieden met een periferie ligging zoals in de Provincies Groningen en Friesland. De provincie kan daarbij niet vanaf een afstand blijven toekijken, maar actief aan de slag moeten om ouderen te kunnen blijven voorzien van zorg. Zij zal zich daarbij met de gemeenten moeten blijven inzetten voor:
 • Het creëren van kleinschalige dagopvang voor ouderen met dementie in gemeenten.
  Er voor moeten zorgen dat er voldoende aanbod is van palliatieve zorg. Bestrijding van eenzaamheid ouderen, door samenwerking van Sociaal teams en vrijwilligers en inzet van mogelijkheden van mobiliteit.
 • Stimulering van meer beweging van ouderen om de gezondheid op oudere leeftijd te bevorderen. Kan ook in combinatie met buurt- en dorpshuizen.
 • Het promoten en stimuleren van het gebruik van domotica (gebruik van moderne hulpmiddelen) bij de ouderenhuisvesting. Eventueel proefprojecten met domotica financieel te ondersteunen.
 • Het stimuleren van het oprichten van een zorgcorporatie voor ouderen in kleine dorpen. Dat kan ook rond een dorpshuis.

Mobiliteit

 • Mobiliteit is voor veel ouderen belangrijk om te kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Door de verschraling van het openbaar vervoer zal de provincie zich moeten inzetten voor het realiseren van creatief alternatief vervoer Het in de gehele gemeente creëren van een vorm van openbaar/publiekvervoer voor ouderen (met vrijwilligers) met kleine personenbusjes, eventueel in combinatie met het opzetten van een boodschappendienst.
 • Inspraak over de plaatsbepaling en inrichting van de toekomstige HUB’s in de gemeente. De HUB’s zijn plekken, waar reizigers kunnen overstappen van publiekvervoer naar openbaar vervoer en omgekeerd.
 • VWS wil de zorg meer regionaliseren. Vooral aangaande de mobiliteit vragen wij de provincies actief binnen iedere regio te borgen dat deze regionale voorzieningen voor ouderen bereikbaar blijven.

Algemeen

 • Ouderen maken een steeds groter deel uit van de samenleving. Ze willen bij de samenleving betrokken blijven. Ook de provincie kan als bestuurslaag hier een actieve rol in spelen.
 • Het belangrijkste is de menselijke maat geldt ook voor ouderen. Daarbij dient de persoonlijke keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van ouderen zonder betutteling gerespecteerd te worden.
 • Zorg voor een actieve ouderenparticipatie. Maak een aantrekkelijke beleidsvisie die ouderen betrekt bij de samenleving.
 • (Digitale) veiligheid voor ouderen moet gestimuleerd worden. Onderzoek of het een integraal onderdeel van ouderenbeleid kan worden.
 • Ouderen met een niet-westerse migratie achtergrond horen er ook bij. Er moet meer aandacht komen voor deze ouderen in de samenleving.

Bron en meer info (21 oktober 2022) https://www.platformpouwer.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.