Het Hogeland BMWE-gemeenten – De samenwerking van huisartsen, praktijkondersteuners en casemanagers dementie gaat vorm krijgen – December 2016

De vier gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond werken al nauw samen in het WMO-beleid. De gemeenten reageerden daarom samen op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden van deze vier gemeenten.

Binnen de BMWE-gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) is op dit moment nog sprake van onderbesteding gebaseerd op het jaar 2015. Voor het jaar 2016 lijkt er ook sprake te zijn van een onderbesteding. Dit heeft niet zozeer te maken met de indicaties, als wel met de verzilvering van de indicaties. Op basis van de uitstaande indicaties is er sprake van een mogelijk tekort.
In de BMWE-gemeenten is afgesproken dat de middelen die overblijven, beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein. Deze middelen worden bijvoorbeeld ingezet voor de ondersteuning van mantelzorgers en aanpassingen in de Huishoudelijke ondersteuning op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Voor wat betreft de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de WMO zijn er nog geen concrete signalen bekend dat deze leiden tot het vermijden van ondersteuning. Momenteel bekijken we of we voor onze inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon de eigen bijdrage WMO kunnen vergoeden via de collectieve ziektekostenverzekering. Ook bekijken we in welke mate we voor deze doelgroep het eigen risico kunnen vergoeden. Dit omdat we vooral signalen ontvangen dat het eigen risico een groot probleem is voor minima of de combinatie van eigen risico en eigen bijdrage.
Vanwege de uitgestrektheid van het gebied is er niet altijd dagbesteding dichtbij. Er zijn mensen die buiten de gemeente naar dagbesteding gaan. Het vervoer wordt dan geregeld. Het is bij de gemeenten niet bekend of er mensen afhaken vanwege reistijd.

De WMO-loketten werken steeds meer samen met de wijkverpleegkundigen. Wijkverpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in het signaleren van mensen met dementie. Doel is bij het signaleren van dementie proactief mensen en hun naasten met dementie te ondersteunen met betrekking tot het verloop en de gevolgen van dementie.

De huisartsen in onze gemeenten spelen een belangrijke rol in tijdig signaleren en het inzetten van casemanagement. Vanuit de basisondersteuning, de WMO-loketten en de huishoudelijke ondersteuning werken we toe naar integrale ondersteuning en vroegtijdige signalering. Dit is een proces dat wij al gaandeweg ontwikkelen. De samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en casemanagers dementie zal hierin verder vorm moeten gaan krijgen.

We beseffen dat we als gemeente steeds vaker met mensen met dementie te maken krijgen. De BMWE-gemeenten willen beleid gericht op ouderen, waaronder ook mensen met dementie, gaan ontwikkelen.

We hopen hier in 2017 mee te starten. Bij de ontwikkeling van beleid worden ook de gevolgen voor de uitvoering mee genomen, zoals in dit geval specifieke kennis van dementie. Daarnaast worden stakeholders, zoals huisartsenpraktijken, wijkverpleegkundigen, etc. bij de ontwikkeling van beleid betrokken.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.