Collegeprogramma Het Hogeland 2019-2012 Doar gruit en bluit – Wonen in vitale dorpen met als resultaat een zorgzame en dementievriendelijke samenleving

Het college programma is vastgesteld. Veel aandacht voor vitale dorpen en woonvoorzieningen voor ouderen ( en anderen) om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen en leven. Meer informatie op https://hethogeland.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders/collegeprogramma.html

Citaat uit het Collegeprogramma m.b.t. vitale dorpen en aandacht voor nieuwe woonconcepten en zorg dichtbij:

“Onze gemeente is een aantrekkelijke woongemeente. Meer richting Wad zetten we vooral in op het creëren van een kwalitatief goed en aantrekkelijk woonklimaat voor verschillende doelgroepen, passend bij de demografische samenstelling van de dorpen.
Huurwoningen moeten van voldoende kwaliteit te zijn.

Met de woningcorporaties maken we afspraken over: onderhoud van woningen en de woonomgeving, de samenstelling van de buurt, het plaatsen van bijzondere doelgroepen, opplussen van woningen en verduurzaming. Ook de particuliere woningvoorraad vraagt de nodige aandacht. In sommige dorpen is er sprake van verpaupering. Om dit te verbeteren zoeken we mogelijkheden om leegstaand vastgoed aan te pakken of te slopen. In kleine dorpen moet de mogelijkheid zijn om deze te vervangen door enkele woningen of een beperkte uitbreiding. Als dit tenminste past bij de vraag in dat dorp.

Daarnaast willen we nieuwe woonconcepten, zoals combinaties van wonen met zorg, realiseren. Voor mensen met een beperking moeten er voldoende en passende betaalbare woningen beschikbaar zijn.
Om deze ambities te realiseren gaan wij voor de gehele gemeente samen met inwoners en maatschappelijke partners een woonvisie opstellen en concrete maatregelen uitwerken. De gemaakte prestatieafspraken maken hier een samenhangend onderdeel van uit.

De Hogelandsters moeten verzekerd zijn van goede, betaalbare en beschikbare vormen van zorg en ondersteuning. Daarbij krijgt Het Hogeland te maken met een aantal maatschappelijke trends zoals toenemende vergrijzing, schaalvergroting in de zorg en her en der personele krapte. Dit geldt voor het grootste deel van Nederland maar omdat Het Hogeland een uitgestrekt en vrij dunbevolkt gebied is, speelt dat extra. Om dit in goede banen te leiden is de komende jaren een transformatie binnen zorg en welzijn nodig. Dit werken wij
jaarlijks uit in een programma sociaal domein. Voor de dienstverlening vanuit de gemeente Het Hogeland willen wij maatwerk verrichten. Daarom willen we steeds meer ‘dwars door’ de afzonderlijke wetgevingen heen, kijken wat een inwoner daadwerkelijk nodig heeft.

De sociale teams zijn cruciaal in het leveren van het maatwerk en in het slechten van de schotten tussen de afzonderlijke wetgevingen. De doorontwikkeling daarvan is voor ons een belangrijke prioriteit.

De kracht van Het Hogeland zit in het sociaal kapitaal van de dorpen. Dit vergt gericht onderhoud en investeringen niet alleen vanuit de inwoners zelf maar ook door de gemeente.
Onze dorpencoördinatoren zijn belangrijk om samen met de inwoners sociaal krachtige vitale dorpen te ontwikkelen op basis van een door de inwoners opgestelde dorpsvisie. Er is in het verleden geëxperimenteerd met een gebiedsagenda. Wij willen dit evalueren en op basis daarvan kijken op welke wijze onze samenwerking met de dorpen gestalte krijgt.
Voor het sociaal klimaat in de dorpen zijn ontmoetingspunten belangrijk. Dit zijn de school, de supermark en ook het dorpshuis of de jeugdsoos. We willen daar (voor het ‘publieke deel’) een nieuwe invulling aan geven.
Het bieden van informele zorg is een kurk in zorg en ondersteuning. Wij zetten in op ondersteuning en (tijdelijke) ontlasting van mantelzorgers.

Wij willen zoveel mogelijk laagdrempelige, toegankelijke basisvoorzieningen in onze dorpen beschikbaar hebben. Door vroegtijdig te signaleren en laagdrempelige ondersteuning te bieden, proberen we erger te voorkomen. Dit vraagt om samenwerking tussen vele partijen om zo passende, creatieve oplossingen te realiseren. Mensenwerk Hogeland is hierin een belangrijke partner.

Voor Hogelandsters die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en waarvoor het sociaal netwerk of algemene voorzieningen ontoereikend zijn, kunnen een beroep doen op maatwerkvoorzieningen.
Dat kan hulp in huis zijn, een vorm van dagbesteding of aanpassingen en/of hulpmiddelen.
Verder zien we een verschuiving van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wmo. We willen toewerken naar alternatieve oplossingen en hierover
in gesprek blijven met de zorgverzekeraars. Voor de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf loopt het contract in 2020 af. We willen in 2019 bezien hoe we in samenwerking met andere gemeenten in onze regio dit op een zo goed mogelijke wijze kunnen inkopen.

We kijken naar het aantrekken van 1.5 lijnszorg naar onze gemeente. Het gaat hierbij om een centrum waar een aantal specialismen spreekuur hebben, waar gediagnosticeerd en behandeld kan worden en kleine operaties verricht worden.

Wij zetten in op beschutte, kleinschalige woonvormen voor bijvoorbeeld ouderen, daar waar er behoefte aan is. Een goede mogelijkheid zijn de coöperatieve vormen zoals die zijn ontstaan in Kloosterburen en Warffum.
De transformatie van de zorg willen wij verder vorm geven door bijvoorbeeld algemeen toegankelijke voorzieningen te realiseren, zoals vormen van dagbesteding. Dat voorkomt de behoefte aan zwaardere zorg.

De Hogelandsters kunnen door e-health langer thuis blijven wonen en regie op hun eigen leven voeren. Ook kan het worden ingezet voor eenzaamheidsbestrijding en ter ontlasting van de mantelzorgers. Maar ook voor de gemeente werkt dit besparend: er hoeft voor spreekuren minder heen en weer worden gereisd wat het Wmo budget ontlast”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.