Rechter tikt drie gemeenten op de vingers om uitvoering WMO

Onlangs deden drie verschillende rechters uitspraken over de uitvoering van de gemeentelijk zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De gemeenten Wassenaar, Maastricht en Eindhoven schieten tekort als het gaat over het keukentafelgesprek, het aanbod van begeleiding en het afgeven van een zorgvuldige beschikking. Dat meldt Ieder(in).

In Wassenaar en Maastricht zijn WMO-besluiten gebaseerd op onvoldoende en onzorgvuldig onderzoek.

Bij Maastricht zit de onzorgvuldigheid in het feit dat er in het geheel geen onderzoek heeft plaatsgevonden, omdat de gemeente het besluit baseert op een eerder afgegeven (oude) indicatie op grond van de AWBZ.
Inzicht in de huidige noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van de zorgaanvrager ontbreekt daardoor volledig. In Wassenaar was geen keukentafelgesprek gehouden en mocht enkel een extern medisch advies niet de basis vormen voor het WMO-besluit.

Vrijwilligers voor langdurige zorg
Ieder(in) noemt het interessant dat beide gemeenten de hulpvragers wilden verplichten om op zoek te gaan naar vrijwilligers voor de benodigde begeleiding. Er werd tijdelijk individuele begeleiding toegekend met als doel vrijwilligers te vinden die in de toekomst langdurige en intensieve begeleiding kunnen bieden. De rechtbank Limburg oordeelde dat zo’n standpunt onhoudbaar is. Er mag alleen rekening worden gehouden met ondersteuning uit het sociale netwerk, als deze mogelijkheid ook echt aanwezig is.

Keuzevrijheid besteding pgb
In dezelfde uitspraak benadrukt de rechtbank dat het mensen vrij staat om het persoonsgebonden budget (pgb) naar eigen keuze in te vullen, zolang het maar wordt besteed aan het doel waarvoor het pgb is verstrekt. Gemeenten moeten zich terughoudend opstellen in hun oordeel over de kwaliteit van de zorg of de ondersteuning die iemand kiest. Een pgb kan worden afgewezen, maar dat moet heel goed worden onderbouwd. Dit was in Maastricht niet het geval.

Gemeente blijft eindverantwoordelijk voor beslissing
De derde uitspraak, in dit geval van de Centrale Raad van Beroep (CrvB) gaat over een zaak tegen de gemeente Eindhoven. Hierin maakt de hoogste bestuursrechter korte metten met de handelswijze van de gemeente om het indiceren volledig aan een zorgaanbieder over te laten. De Raad benadrukt dat de gemeente eindverantwoordelijk is voor een beslissing, ook als elders advies is ingewonnen. Een gemeente mag zich nooit verschuilen achter een zorgaanbieder.
Bron: Iederin en Nationale Zorggids – 22 augustus 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.